Condicions de venda

  1. Naturalesa del contracte
  2. Disponibilitat i preus
  3. Recollides i enviaments
  4. Cancel·lacions i devolucions
  5. Pagament
  6. Seguretat i confidencialitat

Naturalesa del contracte

Per mitjà d’aquest contracte l’ASSOCIACIÓ CATALANA D’ESPERANTO – KATALUNA ESPERANTO ASOCIO (en endavant KEA) ven al client (és a dir: qualsevol persona física o jurídica amb la qual KEA subscrigui qualsevol contracte de compravenda dels seus productes) i aquest compra a KEA el producte especificat a la factura. S’entén per ‘contracte’ l’operació de compravenda que es realitza per mitjà d’aquest document; i per ‘producte’ la mercaderia objecte de compra.

Disponibilitat i preus

Les dades que consten a la nostra base de dades corresponen a productes que alguna vegada han estat al nostre dipòsit de publicacions. Sobre ells facilitem tota la informació de què disposem a cada moment, ja que la pàgina s’actualitza de forma regular. No ens fem responsables de qualsevol errada tipogràfica o aritmètica que pogués constar a la nostra pàgina.

Ens comprometem a mantenir els preus indicats en tots aquells productes de ‘disponibilitat immediata’. No així en els que no tenim. Un producte es considerarà de ‘disponibilitat immediata’ quan, a més de constar com a tal al web, es confirmi la seva disponibilitat per part de KEA. Igualment, els terminis que es donen per a productes no disponibles són sempre aproximats i en cap cas comporten un compromís per part nostra.
Enviaments

L’import de les despeses de la tramesa se sumarà al preu total de la comanda. Si es tracta d’una comanda de més d’un producte, mirarem d’agrupar-los en una sola tramesa, sempre que sigui possible i que això no retardi en excés l’enviament.

El cost definitiu de l’enviament és sempre el que consta a la factura emesa per KEA. En enviaments a països no comunitaris KEA no es farà càrrec en ningun cas del pagament d’impostos, aranzels duaners o altres càrrecs.

Cancel·lacions i devolucions

Les comandes es poden cancel·lar sense cap cost fins al moment que l’enviament es fa efectiu. Si rebem avís de cancel·lació quan el paquet ja està enviat, ho considerarem una devolució. Les devolucions poden fer-se fins a 15 dies després d’haver rebut el producte. Les despeses d’enviament aniran a càrrec del client. L’import de la compra no es tornarà, però es podrà fer servir en una altra compra. Naturalment, queden excloses d’aquest supòsit totes les devolucions que resultin d’una errada nostra o d’algun defecte del producte servit. En aquest cas, KEA es compromet a canviar el producte defectuós per un altre d’igual. També ens farem càrrec de les despeses de devolució i enviament. Si no pogués fer-se el canvi, es retornarà l’import.

Pagament

El pagament del producte es farà amb targeta de crèdit: Visa (no s’accepta Visa electron) o Mastercard. KEA lliurarà al client la factura corresponent quan s’envïi la comanda. El càrrec a la targeta de crèdit es farà en el moment de l’enviament.

Seguretat i confidencialitat

Les transmissions de totes les dades personals es realitzen a través de SSL (Secure Socket Layer), un sistema que garanteix la confidencialitat de les dades enviades.

Les dades personals que se sol·liciten són sempre les estrictament necessàries. KEA es compromet a no fer-ne un ús diferent de l’acordat i a no cedir-les ni vendre-les a tercers en cap cas. Aquestes dades queden emmagatzemades a la base de dades de KEA. El client pot accedir-hi en qualsevol moment, des del web mateix, per a modificar-les. També por demanar que siguin esborrades.